وبگاه شخصی حسين باراني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: حسين
نام خانوادگي: باراني
دانشكده: مرتع و آبخیزداری
گروه آموزشي: مدیریت مرتع
رتبه علمی: استاديار
صفحه خانگي: http://barani.profcms.gau.ac.ir
پست الكترونيك: barani@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسي    
كارشناسي ارشد    
دكتري
  تخصص اصلی
  بازديد : 22031
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان